Athena Residence

اكتشف المشروع

اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﻣﻌﻣﺎري

ﻛن ﻣﺿﯾﻔﺎ ﻓﻲ راﺣﺔ ﻓﻧدق ﻓﺧم!

سكن أثينا ، الذي يجلب نموذجًا جديدًا للتصميم المعماري وملاحظات تجعل الحياة أسهل بالنسبة لمتطلبات الحياة اليومية ؛ إنه يقدم الاعتبار المعماري لمرسين لأصحاب المنازل بأبعاده المبتكرة.

  • ١+١ ﺷﻘﺔ ﻧﻣوذج
  • ٢+١ ﺷﻘﺔ ﻧﻣوذج
افحص بالتفصيل

المجالات الاجتماعية

ﺣﯾﺎة ﻣﻣﺗﻌﺔ، ھﻧﺎ!

ﺗم ﺗﺻﻣﯾم أﺛﯾﻧﺎ رﯾزﯾدﻧس Residence) (Athena ﻓﻲ راﺣﺔ ﻓﻧدق ﻓﺧم ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻗد ﺗﺣﺗﺎﺟﮫ. ادﺧل إﻟﻰ ھذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎص ﺣﯾث ﻟدﯾك اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ و اﻟﺻﺎﻟﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ و اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﺎﻋﺔ طوال أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع وﺧدﻣﺔ اﻷﻣن و اﻟﻣطﺎﻋم.

  • مركز اللياقة البدنية
  • دور السينما
  • ﺣﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ و اﻟﻣﻼھﻲ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
افحص بالتفصيل

الامتيازات

ﺧطوة إﻟﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻣﯾزة!

ﯾﻣﻛﻧك ﻗﺿﺎء وﻗت ھﺎدئ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟك ﻣﺣﺎطﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑﺔ أو اﻻﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﻟﺞ اﻟﺳﻠطﺎن. ﺣﯾﺎة ﺣﯾث ﺳﺗﺷﻌر ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز ﻣﻊ٤٢/٧ اﻷﻣن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ، واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ اﻟﺣﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﺳﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺻﯾف ﻓﻲ اﻧﺗظﺎرك.

  • إطﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾﺞ اﻟﺳﻠطﺎنKoyu) (Sultan
  • ﻟﯾﺎﻟﻲ ﻣﻣﺗﻌﺔ
  • إدارة اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
افحص بالتفصيل

مناطق المعيشة

از فضاهای راحت لذت ببرید!

وقت آن است که از زندگی در خانه خود با منظره سلطان بَی، در میان عطر درختان پرتقال و لیمو لذت ببرید! آتنا رزیدنس که با موقعیت مکانی خود روح و زندگی شما را با امکانات راحت خود لمس می کند، مجلل ترین پروژه اردملی، با ارزش ترین اقامتگاه تابستانی مرسین است.

  • ﻣطﻌم
  • ردهة
افحص بالتفصيل

الخطط المسطحة

املأ النموذج للحصول على معلومات مفصلة

سوف نتصل بك!

444 38 42